Adatkezelési tájékoztató  

 1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:         Perfect Procurement Kft.         Adatkezelő adószáma:               26768953-2-43 Adatkezelő székhelye:               1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. III. em. Adatkezelő képviselője:             dr. Laczkovszki Anita ügyvezető Telefon:                                               +36 30 446 3936 E-mail:                                     laczkovszki.anita@perfectprocurement.hu  

 1. Az adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

A Társaság a személyes adatok kezelését az alábbi szabályok alapján végzi:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről … (általános adatvédelmi rendelet)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkében szereplő fogalommeghatározásokkal. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. szeptember 1-től visszavonásig tart.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: az ügyféllel kötött megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátása, kapcsolattartás az ügyféllel, hatóságokkal, számla kibocsátása, a jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése. Marketing célú megkeresések esetén: jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a társaság tevékenységének bemutatása, kizárólag gazdasági társaságok megkeresésével. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az ügyféllel kötött szerződés teljesítése, jogszabály által előírt kötelező adatkezelés. Marketing célú megkereséseket kizárólag központi e-mail címekre történő levél küldéssel, továbbá zárt rendszerből történő, marketing célú címanyag vásárlását követően indít a társaság. A társaság minden esetben biztosítja a megkeresett vállalkozások adatainak zártan kezelését.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Az ügy ellátáshoz, a szerződés teljesítéséhez kapcsoló valamennyi személyes adat beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit is, így pl. bűnügyi és egészségügyi adatokat is. Marketing célú megkeresések esetén a hírlevélről való leiratkozásig.

 1. Személyes adatok továbbítása

Az érintettek személyes adatai az arra jogosult és illetékes hatóságok kérelmére, hatósági vagy bírósági eljárás vonatkozásában kerülhetnek továbbításra. Egyéb ügyben és külföldre adattovábbítás nem történik.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő

 • a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig,
 • a hozzájáruláson alapuló személyes adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • eDM marketing célú megkeresések esetén a hírlevélről történő leiratkozásig, az érintett gazdasági társaság hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 1. Tájékoztatás az adatbiztonsági intézkedésekről

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelő kizárólag olyan vállalkozásokat keres meg elektronikus levél formájában, amelyek adatait zárt rendszerben kezelt adatbázisból, ellenérték megfizetése ellenében megvásárolt, és előzetesen hozzájárultak marketing célú megkeresések küldéséhez központi e-mail címükre. (Az adatok forrása: Bisnode Magyarország Kft.). További marketing célú megkeresések indításához a társaság a nyilvánosan hozzáférhető céginformációs rendszerek adatai alapján gyűjt információt, valamint a megkeresett vállalkozások központi e-mail címére küld leveleket. Ha az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása alapján – tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkavállalónál kezdeményezni. Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Az Adatkezelő munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a Társaság által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy történjen, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. Az Adatkezelő munkavállalóit titoktartási kötelezettség is terheli, amely alapján üzleti titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről a Társaság munkavállalója a Társaság tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A Társaság munkavállalói a feladatvégzésük során tudomásukra jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül kötelesek megőrizni. Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető személyesen látja el. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, így védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

 1. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak. Az érintettek jogai: 8.1.  A hozzáférés joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 8.2. A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 8.3. A törléshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlésnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak. 8.4. Az elfeledtetéshez való jog Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak. 8.7. A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 8.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely:          1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap:            www.naih.hu   Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. Amennyiben az érintett kérelme a Társaság által elutasításra került vagy nem ért egyet a Társaság döntésével, továbbá ha a Társaság határidőn belül nem dönt, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.   Budapest, 2019. szeptember 1.